REGULAMIN REKOLEKCJI WAKACYJNYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA THEOFOROS

Rozdział I

Wytyczne związane z panującym stanem epidemicznym na terenie Polski

 1. W związku z epidemią COVID-19 w Polsce tegoroczne Rekolekcje Wakacyjne Wspólnoty Theoforos odbędą z zachowaniem niżej wymienionych zasad reżimu sanitarnego.
 2. Zasady te zostają wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających w tym czasie na terenie ośrodka, a także w celu minimalizowania ryzyka zakażenia uczestników rekolekcji i pracowników ośrodka.
 3. Każdy z uczestników zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego przestrzegania określonego reżimu sanitarnego.
 4. Wytyczne dla uczestników Rekolekcji Wakacyjnych Wspólnoty Theoforos:
  1. W Rekolekcjach Wakacyjnych nie może wziąć udziału osoba, jeśli:
  1. występują u niej objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  1. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  1. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  1. w ciągu 14 dni miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.,
  1. w ciągu 14 dni przebywała w rejonach ogniska lub silnej transmisji koronawirusa.
  1. Podczas Rekolekcji utrzymujemy co najmniej 2-metrowe odległości między osobami.

Dotyczy to wspólnych spotkań wynikających z programu rekolekcji (konferencja, msza święta, małe grupki, wieczorne spotkania modlitewne). Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodziny z dziećmi;  
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, § osoby, które zasłaniają usta i nos.
  • W przypadku braku możliwości zachowania 2-metrowego dystansu uczestnicy zobowiązani są do zasłania ust i nosa (noszenie maseczek, chust itp.) podczas ww. wspólnych spotkań. Obowiązek ten należy stosować zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej.
  • W związku z powyższym każdy z uczestników obowiązkowo zabiera na rekolekcje maseczkę lub innego rodzaju osłonę ust i nosa.
  • Przed wejściem na posiłki oraz każde z ww. wspólnych spotkań uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni środkiem do dezynfekcji. Rodzice powinni pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk dzieci wodą z mydłem. 
  • W związku z powyższym każdy z uczestników (rodzina) zobowiązany jest zabrać na rekolekcje własny pojemnik z płynem od dezynfekcji. 
  • Spotkania w małych grupkach powinny odbywać się w przestrzeni otwartej. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania spotkania w małych grupkach w przestrzeni otwartej, np. ze względu na panujące warunki atmosferyczne spotkanie to może odbyć się w przestrzeni zamkniętej z zachowaniem ww. zasad dotyczących odpowiedniego dystansu i zasłaniania ust i nosa.
  • Członkowie małej grupki pełniąc dyżur przy posiłkach zobowiązani są w tym czasie do zasłonięcia ust i nosa (noszenia maseczek). 
  • Zaleca się ograniczenie kontaktu między osobami posługującymi i uczestniczącymi na różnych stopniach formacji rekolekcyjnej.
  • W przypadku wystąpienie u uczestnika rekolekcji niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie) uczestnik ten powinien pozostać w miejscu swojego zakwaterowania (pokój lub domek) i drogą telefoniczną poinformować wyznaczoną osobę ze Wspólnoty Theoforos o zaistniałej sytuacji. Następnie uczestnik ten zobowiązuje się przestrzegać dalszych procedur sanitarnych określonych przez ośrodek rekolekcyjny oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
 • Mając na uwadze stan epidemii oraz obowiązujące wytyczne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi podczas tegorocznych rekolekcji nie będą organizowane zajęcia z opiekunami dla dzieci (tzw. rekolekcyjne przedszkole). Jednak w wyznaczonych punktach programu (konferencje, małe grupki i niektóre spotkania wieczorne) istnieje możliwość opieki nad dziećmi uczestników w formie wzajemnej, przyjacielskiej pomocy. 
 • Istnieje możliwość przyjazdu na Rekolekcje współmałżonków oraz dzieci, którzy nie będą uczestniczyli w formacji rekolekcyjnej. Osoby te również podlegają wszystkim ww. zasadom reżimu sanitarnego. 
 • W związku z panującym stanem epidemii COVID-2019 podczas trwania rekolekcji zabrania się odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz. Należy również ograniczyć wszelkie zbędne wyjazdy poza teren ośrodka (np. zakupy w pobliskiej miejscowości).
 • Powyższe zapisy zależne są od sytuacji epidemicznej w kraju oraz przepisów sanitarnych wprowadzanych przez władze państwowe. W związku z tym zapisy te mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia bądź w trakcie trwania rekolekcji.  

Rozdział II

 1. Rekolekcje przewidziane są dla osób dorosłych. Oprócz dorosłych w rekolekcjach mogą uczestniczyć dzieci uczestników i posługujących, w związku z ich rodzinnym pobytem na rekolekcjach. Nie ma możliwości uczestnictwa w rekolekcjach osób niepełnoletnich, które na rekolekcje chciałby przyjechać same – bez rodziców lub prawnych opiekunów. 
 2. Rekolekcje Wakacyjne składają się z III stopni formacyjnych. W I-szym stopniu rekolekcji może uczestniczyć każda osoba dorosła (pierwszeństwo mają osoby, które przeszły kurs Alpha lub kurs Nowe Życie). W II-gim stopniu mogą uczestniczyć osoby, które przebyły I-szy stopień formacji rekolekcyjnej oraz roczną formację Wspólnoty (uczestnictwo w spotkaniach małej grupki i otwartych spotkaniach wspólnotowych). W III-cim stopniu mogą uczestniczyć osoby po przebytym II-gim stopniu oraz rocznej formacji Wspólnoty (uczestnictwo w spotkaniach małej grupki i otwartych spotkaniach wspólnotowych). W przypadku nie uczęszczania na formację w ciągu roku, uczestnik może jedynie powtarzać przebyty stopień rekolekcji. 
 3. Rekolekcje letnie są szczególnym czasem działania łaski Bożej w nas, dlatego potrzeba, żeby uczestnik był obecny na wszystkich punktach programu Rekolekcji – jutrznia, konferencje, namiot spotkania, spotkania w małych grupach, warsztaty, Eucharystia, spotkania wieczorne.

Każdy z ww. punktów jest tak samo ważny i potrzebny do pełnego przeżycia świętego czasu Rekolekcji. 

 • Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać punktualności oraz dochować starań, aby swoim przykładem zachęcać innych uczestników Rekolekcji do punktualnego uczestnictwa w programach Rekolekcji. 
 • Podczas Rekolekcji obowiązuje zakaz posiadania oraz używania: broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego ośrodka rekolekcyjnego. 
 • Podczas Rekolekcji obowiązuje zakaz opuszczania ośrodka bez wiedzy animatora oraz bezwzględny zakaz opuszczania ośrodka po godz. 22:00. 
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 (lub pół godz. po zakończonym ostatnim punkcie programu) do godz. 6:00. W tym czasie kategorycznie zabrania się przebywania w cudzych pokojach/domkach noclegowych. 
 • Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych pokojach (nie dotyczy małżeństw). 
 • Rekolekcyjny charakter domaga się, by w tym czasie nie było żadnych odwiedzin osób z zewnątrz, z wyjątkiem osób zaproszonych przez organizatorów. W dniach Rekolekcji na terenie ośrodka mają prawo przebywać tylko uczestnicy i gospodarze. W wypadku zauważenia obecności nieznanych osób uprzejmie prosi się o powiadomienie organizatorów. Jednocześnie uprasza się o zwracanie uwagi na rzeczy osobiste i nie pozostawianie cennych przedmiotów w pokojach. 
 • Podczas spotkań odbywających się w świątyni/kaplicy każdego uczestnika obowiązuje właściwy strój oraz postawa szacunku dla miejsca świętego. Za właściwy strój uważa się ubranie o stonowanych barwach, zasłaniające ramiona, brzuch oraz nogi. Wymóg ten dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Nie chodzimy do świątyni w strojach sportowych, plażowych, spódniczkach mini, krótkich spodenkach itp. Organizatorzy proszą o zaangażowanie w śpiew i modlitwę, a także o czynne włączanie się w liturgię i nabożeństwa. 
 • Podczas całego pobytu obowiązuje strój stosowny do czasu Rekolekcji. Pamiętajmy, że nasz strój również może wpływać na rozproszenia w przeżywaniu Rekolekcji przez innych uczestników. 
 • Prosimy o nie przywożenie hałaśliwych zabawek, sprzętu audio video (radio, mp3 player, gier elektronicznych). 
 • Dbamy o czystość i porządek w swoich pokojach, a także całym ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym. 
 • Każdy uczestnik przydzielony zostaje do małej grupki, za którą odpowiada animator. W czasie trwania Rekolekcji nie ma możliwości przeniesienia uczestnika do innej małej grupki. 
 • W przypadku, gdy utworzona zostanie grupa młodzieżowa, wówczas do takiej grupy przydzielane są osoby w wieku 13-18 lat. Gdy grupa młodzieżowa nie zostanie utworzona, osoby powyżej 16 roku życia uczestniczą w małej grupce razem z dorosłymi, a poniżej 16 roku – w grupie dziecięcej z opiekunami. 
 • W czasie Rekolekcji każda z małych grupek pełnić będzie dyżury według grafiku sporządzonego przez organizatorów. W dniu przyjazdu należy zapoznać się i przestrzegać dyżurów rekolekcyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi na spotkaniu wstępnym. 
 • Zachęca się do uczestniczenia dzieci w wieczornym uwielbieniu. Wtedy jednak troską rodziców będzie to, żeby swoim usposobieniem dzieci nie były powodem dyskomfortu dla pozostałych uczestników modlitwy. 
 • Uczestnik przy zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach, wpłaca bezzwrotną zaliczkę – 100zł za każdego członka rodziny. Pozostałą część opłaty zobowiązany jest uiścić przelewem najpóźniej na 2 tygodnie przed Rekolekcjami lub po przyjeździe na miejsce. Zaliczka jest bezzwrotna, chyba że osoba rezygnująca z udziału znajdzie na swoje miejsce inną osobę i na nią przekaże swoją wpłatę. 
 • Koszt pobytu na Rekolekcjach w 2020 r. wynosi: dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia – 500 zł; trzeci i kolejny członek jednej rodziny – 460zł.; dzieci w wieku 3 – 7 lat – 250zł; dzieci w wieku 7 – 12 lat  – 320 zł, dzieci do lat 3 (skończonego trzeciego roku życia, czyli do 4-tych urodzin) – 0 zł. Opłata za Rekolekcje obejmuje noclegi (wraz ze zmianą pościelową) oraz trzy posiłki dziennie.
 • Istnieje możliwość dofinansowania przez Stowarzyszenie Theoforos udziału osób w Rekolekcjach. Warunkiem takiego dofinansowania jest pisemne złożenie do Prezesa, Wiceprezesa lub jednego z członków Zarządu umotywowanego podania (najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji). 
 • Rekolekcje od samego początku do ostatniego punktu w dniu wyjazdu stanowią całość, w związku z czym nie ma możliwości późniejszego przyjazdu ani wcześniejszego wyjazdu.
 • Po zakwaterowaniu w pokoju/domku noclegowym należy w ciągu 12 godzin zgłosić organizatorom wszelkie usterki zastane w miejscu noclegowym. Uczestnik zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich usterek na terenie ośrodka, których jest sprawcą lub których sprawcą jest osoba małoletnia pozostająca pod jego władzą rodzicielską lub pieczą. W przypadku osób niepełnoletnich, które w rekolekcjach uczestniczą bez opiekunów prawnych, odpowiedzialność za szkody pokrywane są zgodnie z oświadczeniem zawartym w pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów na udział w Rekolekcjach. 
 • W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika bez zwrotu kosztów. 

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ I PRZYJĘCIEM DO  STOSOWANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU.

KONKURS BIBLIJNY!!!

Zasady:

1. Każdego dnia od dzisiaj 27.04 do soboty 2.05 będą pojawiały się na naszej stronie zagadki dotyczące różnych historii biblijnych, na które jak najszybciej trzeba znaleźć odpowiedź. 


2. Zagadki będziemy wrzucać każdego dnia o godzinie 17:00!!! 


3. Odpowiedzi należy przesyłać na e-mail: snelomza@gmail.com


4. Każdego dnia 6 osób może wygrać specjalny wspólnotowy kubeczek. Kubek można wygrać tylko raz, więc jeśli ta sama osoba będzie w pierwszej szóstce następnego dnia, to liczymy kolejne osoby, które jeszcze kubka nie dostały. Mimo to, warto się spieszyć nawet jeśli już się wygrało kubek! Cały tydzień zbieramy punkty na nagrodę główną. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone książką – cenną w podróżach biblijnych niespodzianką! 


5. Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę 3.05.20.

Bądźcie czujni o 17:00!????

Powodzenia! ????

Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.24

J 6,1-15

Mój Bóg jest dobry cały czas!!!

W codzienności spotykają nas różne sytuacje, takie, które nas cieszą i takie, które łzy wyciskają. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jedno jest pewne, że Bóg widzi te nasze problemy i jest w nich obecny.

Kiedy popatrzymy na dzisiejszy fragment Ewangelii, od razu zauważyć możemy, że tym który dostrzega potrzebę nakarmienia tłumu, jest nie kto inny, tylko właśnie Jezus.

Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego dotykają nas trudności, czy nawet tragedie. Każda próba tłumaczenia nie wyjaśnia wszystkich sytuacji. Ale może nie warto stawiać pytania: „Dlaczego?”, bo na nie nie zawsze znajdziemy odpowiedź. Warto jednak uczyć się ufności, bo jak powiedział Jezus do św. Faustyny, ona jest naczyniem, którym czerpie się ze źródeł miłosierdzia. W życiu nie raz przekonałem się o tym, że warto Bogu ufać, nawet kiedy się Go nie rozumie, czy nie rozumie się sytuacji, jakie nas spotykają. I dziś świadomie i stanowczo chcę powtórzyć – mój Bóg jest dobry cały czas.

Spróbuj, Drogi Przyjacielu, przypomnieć sobie te sytuacje, w których doświadczyłeś Bożej dobroci… Czyż Bóg nie jest dobry?? Wiem, że nie zawsze jest to takie oczywiste. Wiem, że czasami nawet bardzo trudno to dostrzec, ale kto zaufa ten się nie zawiedzie.

Pozdrawiam i błogosławię wszystkich uczących się ufności, i tych, którzy maja z tym problemy – ks. Jacek ?

O modlitwie Różańcowej.

Na potrzeby naszej Wspólnoty spróbuję przedstawić sposób odmawiania Różańca, ponieważ spotkać się można z różnymi szkołami tej modlitwy.

Na początek czynimy znak krzyża mówiąc jednocześnie „W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.” lub „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.” Nie należy wypowiadać tych dwóch formuł jednocześnie, bo jest to dublowanie gestów.

Modlitwy wstępne.

Następnie odmawiamy Skład Apostolski, czyli „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego…”. Potem mówimy: „O wypełnienie woli Bożej” i odmawiamy Modlitwę Pańską, czyli „Ojcze nasz…”. W następnej kolejności modlimy się trzy razy Pozdrowieniem Anielskim, czyli „Zdrowaś Maryjo…” poprzedzając to intencją: „O większą wiarę, nadzieją i miłość”. Modlitwy wstępne kończymy odmawiając „Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i ma wieki wieków. Amen”

Tajemnice różańcowe

Rozpoczynamy rozważanie tajemnic. Najbardziej przejrzysta moim zdaniem jest przedstawiona poniżej kolejność. Zapowiadamy, którą część różańca będziemy rozważać i w jakiej intencji. Dopiero potem zaczynamy modlitwę kolejnymi tajemnicami.

Na początku wymieniamy, która to jest tajemnica i jaki jest jej tytuł (np. Tajemnica pierwsza – Zwiastowanie). Można dołączyć również krótką medytację. Potem modlimy się „Ojcze nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo…” i „Chwała Ojcu…”. Po każdym dziesiątku dopowiadamy: „Jezu, ufamy Tobie”, na co modlący się z nami powinni odpowiedzieć tak samo, następnie modlitwa fatimska, czyli „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”, potem odmawiamy: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.” I w taki sposób rozważamy kolejne tajemnice.

Na zakończenie, aby uzyskać odpust zupełny, modlimy się w intencjach Ojca św., czyli tych, które na dany czas wyznacza papież. Nie jest to modlitwa za papieża, czy cokolwiek innego. Najbardziej powszechne jest odmówienie „Ojcze nasz…”, 3 razy „Zdrowaś Maryjo…” i „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św….”, choć równie dobrze można byłoby odmówić „Pod Twoją obronę”. Kończymy modlitwę znakiem krzyża: „W Imię Ojca i Syna, I Ducha Świętego. Amen”, chyba, że będziemy jeszcze modlić się Litanią Loretańską. Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że nie jest rzeczą konieczną, aby po różańcu ją odmawiać, choć często z taką praktyką się spotykamy.

To chyba tyle moich sugestii, które mam nadzieję, że pomogą nam uporządkować naszą modlitwę Różańcem. Proszę nie traktować tego jako dogmatu, lecz propozycję, która pomoże nam jeszcze lepiej modlić się o wstawiennictwo Maryi.

PS. dla łomżyńskiej wspólnoty

Wtorkowe różańce w katedrze, kiedy już minie stan zagrożenia epidemicznego, odmawiamy w intencji o pokój na świecie i o ochronę życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Godzina rozpoczęcia tej modlitwy to 17.20.

„Moja” contra korona Droga Krzyżowa.

Klęczałem sobie przed Matką Pięknej Miłości i przyszła myśl, żeby przejść Drogą Krzyżową. To dobra myśl – pomyślałem, bo jak inaczej pokutować, wynagradzać i błagać… Miałem też przekonanie, że to bardzo pomoże w tej całej sytuacji umocnić się w nadziei i odzyskać pokój.

Ofiaruję Ci, Panie Jezu tę drogę, jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata, i błagam ocal nas od tej zarazy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja I

Pan Jezus osądzony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Panie jak często osądzam, oceniam i skazuję… Przepraszam za to, że jestem taki słaby. Sam jestem grzesznikiem, czemu więc tak łatwo przychodzi mi „krzywo” myśleć o innych?

Jezu osądzony zmień mnie, bo ja sam nie dam rady…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja II

Krzyż miłości

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Miłość, tu objawia się Twoja miłość. Jak Ci dziękować?… Pójdę z Tobą, wezmę innych na swoje plecy, bo chcę być Tobą w dzisiejszym świecie. Nie chcę do nieba iść sam, nie dbając o innych. Nie mogę ich zostawić, bo ty nie zostawiłeś mnie. Zawsze chcę Ci dziękować, mam nadzieję, że tak uczynię to najlepiej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja III

Pierwszy upadek i powstanie

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Chcę Ci wyznać, Panie, że wstyd mi, za to, że tak często upadam. Wiem, że bez Ciebie nie byłbym w stanie wstać. Dzięki Tobie, ja też potrafię wstać. Dziękuję za wyrzuty sumienia, przez które przypominasz mi o Tobie. Dziękuję za to, że nigdy ze mnie nie rezygnujesz.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja IV

Miłość Matki

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Moja mama i mój tata… Tak często ich zaniedbywałem, bo wydawało mi się, że tyle mam zajęć – rozumieli to… Teraz, kiedy ich nie ma, brakuje mi ich bardzo… Mój Jezu i moja Matko, dziękuję Wam za miłość jakiej mnie uczycie, nie tylko w tej stacji, dziękuję za rodzinę, z której pochodzę… Nie jest doskonała, ale jest moja. Obym kochał ich coraz bardziej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami… I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Stacja V

Przymuszony Szymon

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Szymon jest tym, który został zmuszony, by pomóc. Widzę przy tej stacji tych wszystkich, którym nie pomogłem… Bo czasu za mało, bo czuć od niego nieprzyjemnie… A gdybym ja znalazł się w takiej sytuacji? Np. łóżko szpitalne, urządzenia, które podtrzymują życie, potrzeby fizjologiczne załatwiane pod siebie… Zmieniaj moje serce Panie, bym nigdy wobec potrzebującego nie przeszedł obojętnie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja VI

Pomocna Weronika

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Przy tej stacji chcę Ci podziękować, Panie, za to, że nie zostawiasz mego serca twardym i nieczułym. Dziękuję Ci, za to, że uczysz mnie widzieć drugiego człowieka i miłości do niego. Dziękuję Ci, za każdą okazję do pomocy. Weronika, prowadzona przez Twego Ducha, odważnie pomaga. Chcę i ja tak czynić! Duchu Miłości prowadź mnie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja VII

Upadek i siła

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Jezu upadasz po raz drugi, lecz nie patrzysz w piach. Zawsze masz wzrok utkwiony w Ojcu… I to jest Twoją siłą, i to Ci pomaga wstać… Kiedy moje oczy są w Tobie utkwione, potrafię wstać, potrafię pokonać wszystko. Ty jesteś moim Bogiem, więc czym są wobec Ciebie moje problemy? Mam przecież wielkiego Boga, więc moje problemy nie są wielkie wobec twojej wszechmocy. Pomóż mi Jezu zawsze z nadzieją patrzeć na Ciebie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja VIII

Kobiety z tłumu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Mówi się o nich, że płakały nad Tobą, choć inni pluli i wyśmiewali. Przy tej stacji dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze, za tych trudnych, lecz przede wszystkim, za tych przyjaznych, dobrych. Są oni Twoim darem dla mnie. Tak często ich nie doceniam… Dziękuję Wam wszyscy moi dobrzy ludzie, moi cisi przyjaciele.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja IX

Brak ludzkich sił i ostatni upadek

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

To już koniec Twoich sił, Panie. Dalej nie dasz rady iść…  Przy tej stacji widzę jak bardzo jesteś człowiekiem. Stałeś się nim, by być przy mnie jak najbliżej. Jesteś dla mnie, jesteś dla każdego z nas bez wyjątku. Nie zostawiłeś nas samych i nigdy nie zostawisz! Dziękuję Ci, mój Jezu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja X

Jezus ogołocony ze wszystkiego

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Nie powiem tu zbyt wiele. Jest mi wstyd za każdy mój grzech bez wyjątku. Jak w filmie widzę wszystko, co było mą niewiernością wobec Ciebie. Dziękuję Ci za łzy, które cisną mi się do oczu. Nie chcę Cię obrażać, nie chcę odchodzić. Wiem, że Ty nigdy ze mnie nie zrezygnowałeś, nigdy mnie nie skreśliłeś, lecz wiernie czekasz i podnosisz. Dziękuję za Twoją prawdę. Dziękuję, że na nowo mnie ubierasz w synowskie szaty.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja XI

Przybicie do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

W tej stacji widzę, Panie, jak mocno jesteś zjednoczony z Ojcem. On jest Twoją mocą, On siłą Twego człowieczeństwa. To do Niego wołasz, kiedy ból wbijanych gwoździ przeszywa Ciebie całego.

Przy tej stacji chcę Ci podziękować, mój Ojcze w Niebie, że dzięki Chrystusowi mogę mieć relację z Tobą. Dziękuję za Twoją Ojcowską miłość.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja XII

Śmierć

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Nie boję się śmierci. Ale czy będę na nią gotowy? Nie pozwól Jezu, bym umierał nie przygotowany na śmierć. Bez Twojej łaski nie jest to możliwe, dlatego błagam o Twoje miłosierdzie dla siebie, lecz także dla tych, którzy umierają, i dla tych, których własna śmierć przeraża.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Stacja XIII

Jezus złożony w kochające ręce

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Kiedy zdjęto Cię z krzyża, złożono Cię w kochające ręce Matki – Maryi. Przy tej stacji chcę podziękować, Tobie Maryjo, że doświadczam Twoich kochających rąk w moim życiu. To dzięki Tobie jestem ocalony, to dzięki Tobie Jezus jest w moim życiu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami… I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Stacja XIV 

Grób

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

W Twojej drodze krzyżowej grób był końcem grzechu, lecz nie końcem wszystkiego. Mój grzech został z Tobą pogrzebany. Ty zmartwychwstałeś i żyjesz, lecz grzech został w grobie i został pokonany. W Tobie moja wolność, w Tobie ma nadzieja. Miłość Twoja to wszystko dla nas uczyniła.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Zakończenie

Mój kochany Jezu, dziękuję Ci… Choć słowa są zbyt małe, jednak cóż więcej mogę Ci dać? Chcę z innymi dzielić się Twą miłością, chcę, jak Ty nieść wszystkim nadzieję. Bo przecież finał Drogi Krzyżowej to życie, wolność i powrót do Ojca.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

PS.

Mój drogi przyjacielu nie wiem na ile te rozważania pomogły Ci przeżyć na nowo Bożą miłość. Mi osobiście przejście z Jezusem Jego drogą przypomniało, jak dobry i wierny w miłości jest Bóg oraz wlało w serce pokój i nadzieję. Mam nadzieję, że również w twoim sercu w miejsce lęku i niepewności zagości Boży pokoju i mocna nadzieja. Zawsze pamiętaj, że spokój ludzkości jest w zwróceniu się do Źródła Miłosierdzia Bożego (por. Dzienniczek s. Faustyny 699). Podejmij więc decyzję, zanurz siebie i swoich bliskich w Bożym Miłosierdziu. A jeśli twoje serce stać na gest hojności uczyń to także z całą ludzkością.

Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen!!!

Ks. Jacek

Zawieszenie spotkań Wspólnoty Theoforos

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju, z polecenia Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, zawieszamy do odwołania spotkania naszej Wspólnoty zarówno otwarte jak i małe grupki.

Zachęcamy do czytania Słowa Bożego, modlitwy, wynagradzania Panu Jezusowi oraz pokuty.

Zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego

Kobieta marzeniem Boga

Zapraszamy WSZYSTKIE KOBIETY na spotkanie z siostrą Anną Marią Pudełko – Apostolinką, psychopedagogiem powołań, autorką wielu książek dla kobiet. Siostra poprowadzi dla nas wykład “Kobieta marzeniem Boga” oraz warsztat.

Koszt 40 zł obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz koszty organizacyjne. Wpłat prosimy dokonywać na konto: 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010 w treści przelewu wpisując dane uczestnika oraz nazwę warsztatu.

Miejsce: Dom Parafialny przy katedrze

Czas trwania: 9.00 – 16.00. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek oraz audiobooków o kobiecości autorstwa s. Anny.

Gdyby pieniądze miały decydować o Twojej nieobecności na spotkaniu, prosimy – zarejestruj się i przyjdź, wcześniej zgłaszając nam na emaila: leszczewska.anna@gmail.com

Formularz zgłoszenia

Read More

Rozpoczęcie roku formacyjnego Theoforos

W tym roku rozpoczęcie roku formacyjnego odbyło się nietypowo – bo w cudownym miejscu -Gietrzwałdzie. Cudownym dosłownie i w przenośni. Wspaniale było spotkać się w tak ważnym miejscu dla Polski- miejscu objawień Maryjnych.

Przybyliśmy bardzo licznie – ponad 200 osób z oddziałów Theoforos z Łomży, Ostrołęki i Wyszkowa. Dzień rozpoczęliśmy mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, ofiarowując Jej opiece rozpoczęty rok formacyjny. Wysłuchaliśmy również historii objawień Maryi a ks. Jacek Dąbrowski zachęcił do sumiennej formacji w tym roku. Po chwili spędzonej przy cudownym źródełku, udaliśmy się na ognisko. Jak zwykle nie zabrakło pyszności, zabaw i najlepszego towarzystwa – braci i sióstr ze wspólnoty. A oto relacja z tego wyjątkowego dnia:

Read More

Rekolekcje wakacyjne 2019

Co prawda na próżno nam szukać już letniego powiewu wiatru ale niech gorące wspomnienie wakacyjnych rekolekcji w Popowie trwa w naszych sercach jak najdłużej. Rekolekcje, które trwały od 20 do 27 lipca w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie-Letnisku, jak co roku wypełnione były czasem poświęconym Bogu – modlitwie, rozważaniom Słowa Bożego, spotkaniach z Nim na codziennej Eucharystii. Ale był to również czas, w którym mogliśmy zacieśnić nasze wspólnotowe więzi – te długoletnie i te całkiem świeże.

W tym roku było nas ponad 200 osób – w tym dzieci, młodzież i trzy stopnie formacji dla dorosłych. Duchowo opiekowało się nami 5 księży.

Pogoda nas rozpieszczała, okoliczności przyrody radowały oczy i duszę, a wyjątkowi ludzie wokół nas cieszyli po prostu swoją obecnością. To był piękny czas!

Read More

Spotkania wspólnotowe Theoforos

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze spotkania wspólnotowe, zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

Łomżyńskie Wieczory Uwielbienia

ŁOWU odbywają się w trzecią niedzielę każdego miesiąca w Katedrze łomżyńskiej zaraz po Mszy Świętej o godz. 18-stej. Gra zespół Theoforos wraz z ks. Jackiem Dąbrowskim, przy ołtarzu tańcem wielbi Pana diakonia modlitwy tańcem, w kościele – wielbią Pana liczni uczestnicy wieczoru.

Zadbaj o to, aby Ciebie ani Twoich bliskich nie zabrakło na najbliższym Łomżyńskim Wieczorze Uwielbienia.

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z Łomżyńskich Wieczorów Uwielbienia na kanale Youtube Theoforos.

Biblioteczka wspólnotowa

0bibliotekaZapraszamy do naszej wspólnotowej biblioteczki, czynnej w II i IV wtorek każdego m-ca, czyli w czasie otwartych spotkań wspólnoty.

W załączniku wykaz książek, jakie znajdują się w naszym księgozbiorze. Jest tam wiele pozycji naprawdę wartych przeczytania.

Pod artykułem są komentarze, w których możemy polecać innym tytuły, które nas urzekły.

Zapraszamy do pożyczania i czytania.

 

BIBLIOTECZKA II-2017

Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie

Zapraszamy w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie.

Katedra Łomżyńska – godzina 18.00.

Prowadzi ks. Jacek Dąbrowski ze wspólnotą Theoforos oraz Odnową w Duchu Świętym “Jordan”.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  O...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby z naszej wspólnoty, które potrzebują modlitwy wstawienniczej mogą zgłaszać taką potrzebę wysyłając SMS na nr ‎500 443 900 lub wypełniając poniższy formularz. Zostanie im zwrotnie przekazana informacja o godzinie takiej posługi. Modlitwa będzie odbywała się w godz. 18-19 w dniach spotkań otwartych. Omadlane będą tylko osoby, które wcześniej zgłoszą taką potrzebę. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane)
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...