Jak czytamy w rozdziale III Statutu:

§ 8

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:
  1. zwyczajni;
  2. wspierający;
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji      o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po ukończeniu Kursu Alpha lub innej ewangelizacji, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał więź ze wspólnotą Kościoła lub podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki Kościoła Katolickiego.

§ 9

 1. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz nadanie statusu członkostwa dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd w szczególnych przypadkach może nadać członkowi wspierającemu status członka zwyczajnego, nawet jeśli osoba ta nie rozpoczęła formacji rekolekcyjnej wspólnoty.
 1. Dotyczy to w szczególności osób, które:
 2. co najmniej od 3 lat są członkiem wspierającym Stowarzyszenia, stale uczestniczą w życiu i korzystają z innych form formacji Stowarzyszenia oraz cieszą się dobrą opinią wśród innych członków Stowarzyszenia lub;
 3. stanowią grono założycielskie nowego Lokalnego Oddziału Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
 2. a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia;
 3. b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 4. c) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 5. d) zgłaszania wniosków odnoszących się do działalności Stowarzyszenia;
 6. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
 7. a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia i działać na rzecz aktywnej realizacji jego celów;
 8. b) przestrzegać uchwał władz Stowarzyszenia;
 9. c) regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia;

§ 11

 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
  1. udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani:
 3. przestrzegać postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia;
 4. aktywnie wspierać działalność Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych;
 5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu;
 3. b) wykluczenia przez Zarząd z powodu wyraźnego naruszenia postanowień statutu, w szczególności poprzez:
  • zaprzestanie działalności na rzecz Stowarzyszenia;
  • nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia;
  • postępowanie niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego;