Członkowie Stowarzyszenia

Jak czytamy w rozdziale III Statutu:

§ 8

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:
  1. zwyczajni;
  2. wspierający;
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji      o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po ukończeniu Kursu Alpha lub innej ewangelizacji, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał więź ze wspólnotą Kościoła lub podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki Kościoła Katolickiego.

§ 9

 1. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz nadanie statusu członkostwa dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd w szczególnych przypadkach może nadać członkowi wspierającemu status członka zwyczajnego, nawet jeśli osoba ta nie rozpoczęła formacji rekolekcyjnej wspólnoty.
 1. Dotyczy to w szczególności osób, które:
 2. co najmniej od 3 lat są członkiem wspierającym Stowarzyszenia, stale uczestniczą w życiu i korzystają z innych form formacji Stowarzyszenia oraz cieszą się dobrą opinią wśród innych członków Stowarzyszenia lub;
 3. stanowią grono założycielskie nowego Lokalnego Oddziału Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
 2. a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia;
 3. b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 4. c) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 5. d) zgłaszania wniosków odnoszących się do działalności Stowarzyszenia;
 6. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
 7. a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia i działać na rzecz aktywnej realizacji jego celów;
 8. b) przestrzegać uchwał władz Stowarzyszenia;
 9. c) regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia;

§ 11

 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
  1. udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani:
 3. przestrzegać postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia;
 4. aktywnie wspierać działalność Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych;
 5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu;
 3. b) wykluczenia przez Zarząd z powodu wyraźnego naruszenia postanowień statutu, w szczególności poprzez:
  • zaprzestanie działalności na rzecz Stowarzyszenia;
  • nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia;
  • postępowanie niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego;

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...