REGULAMIN REKOLEKCJI WAKACYJNYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA THEOFOROS

Rozdział I

Wytyczne związane z panującym stanem epidemicznym na terenie Polski

 1. W związku z epidemią COVID-19 w Polsce tegoroczne Rekolekcje Wakacyjne Wspólnoty Theoforos odbędą z zachowaniem niżej wymienionych zasad reżimu sanitarnego.
 2. Zasady te zostają wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających w tym czasie na terenie ośrodka, a także w celu minimalizowania ryzyka zakażenia uczestników rekolekcji i pracowników ośrodka.
 3. Każdy z uczestników zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego przestrzegania określonego reżimu sanitarnego.
 4. Wytyczne dla uczestników Rekolekcji Wakacyjnych Wspólnoty Theoforos:
  1. W Rekolekcjach Wakacyjnych nie może wziąć udziału osoba, jeśli:
  1. występują u niej objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  1. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  1. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  1. w ciągu 14 dni miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.,
  1. w ciągu 14 dni przebywała w rejonach ogniska lub silnej transmisji koronawirusa.
  1. Podczas Rekolekcji utrzymujemy co najmniej 2-metrowe odległości między osobami.

Dotyczy to wspólnych spotkań wynikających z programu rekolekcji (konferencja, msza święta, małe grupki, wieczorne spotkania modlitewne). Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodziny z dziećmi;  
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, § osoby, które zasłaniają usta i nos.
  • W przypadku braku możliwości zachowania 2-metrowego dystansu uczestnicy zobowiązani są do zasłania ust i nosa (noszenie maseczek, chust itp.) podczas ww. wspólnych spotkań. Obowiązek ten należy stosować zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej.
  • W związku z powyższym każdy z uczestników obowiązkowo zabiera na rekolekcje maseczkę lub innego rodzaju osłonę ust i nosa.
  • Przed wejściem na posiłki oraz każde z ww. wspólnych spotkań uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni środkiem do dezynfekcji. Rodzice powinni pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk dzieci wodą z mydłem. 
  • W związku z powyższym każdy z uczestników (rodzina) zobowiązany jest zabrać na rekolekcje własny pojemnik z płynem od dezynfekcji. 
  • Spotkania w małych grupkach powinny odbywać się w przestrzeni otwartej. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania spotkania w małych grupkach w przestrzeni otwartej, np. ze względu na panujące warunki atmosferyczne spotkanie to może odbyć się w przestrzeni zamkniętej z zachowaniem ww. zasad dotyczących odpowiedniego dystansu i zasłaniania ust i nosa.
  • Członkowie małej grupki pełniąc dyżur przy posiłkach zobowiązani są w tym czasie do zasłonięcia ust i nosa (noszenia maseczek). 
  • Zaleca się ograniczenie kontaktu między osobami posługującymi i uczestniczącymi na różnych stopniach formacji rekolekcyjnej.
  • W przypadku wystąpienie u uczestnika rekolekcji niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie) uczestnik ten powinien pozostać w miejscu swojego zakwaterowania (pokój lub domek) i drogą telefoniczną poinformować wyznaczoną osobę ze Wspólnoty Theoforos o zaistniałej sytuacji. Następnie uczestnik ten zobowiązuje się przestrzegać dalszych procedur sanitarnych określonych przez ośrodek rekolekcyjny oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
 • Mając na uwadze stan epidemii oraz obowiązujące wytyczne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi podczas tegorocznych rekolekcji nie będą organizowane zajęcia z opiekunami dla dzieci (tzw. rekolekcyjne przedszkole). Jednak w wyznaczonych punktach programu (konferencje, małe grupki i niektóre spotkania wieczorne) istnieje możliwość opieki nad dziećmi uczestników w formie wzajemnej, przyjacielskiej pomocy. 
 • Istnieje możliwość przyjazdu na Rekolekcje współmałżonków oraz dzieci, którzy nie będą uczestniczyli w formacji rekolekcyjnej. Osoby te również podlegają wszystkim ww. zasadom reżimu sanitarnego. 
 • W związku z panującym stanem epidemii COVID-2019 podczas trwania rekolekcji zabrania się odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz. Należy również ograniczyć wszelkie zbędne wyjazdy poza teren ośrodka (np. zakupy w pobliskiej miejscowości).
 • Powyższe zapisy zależne są od sytuacji epidemicznej w kraju oraz przepisów sanitarnych wprowadzanych przez władze państwowe. W związku z tym zapisy te mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia bądź w trakcie trwania rekolekcji.  

Rozdział II

 1. Rekolekcje przewidziane są dla osób dorosłych. Oprócz dorosłych w rekolekcjach mogą uczestniczyć dzieci uczestników i posługujących, w związku z ich rodzinnym pobytem na rekolekcjach. Nie ma możliwości uczestnictwa w rekolekcjach osób niepełnoletnich, które na rekolekcje chciałby przyjechać same – bez rodziców lub prawnych opiekunów. 
 2. Rekolekcje Wakacyjne składają się z III stopni formacyjnych. W I-szym stopniu rekolekcji może uczestniczyć każda osoba dorosła (pierwszeństwo mają osoby, które przeszły kurs Alpha lub kurs Nowe Życie). W II-gim stopniu mogą uczestniczyć osoby, które przebyły I-szy stopień formacji rekolekcyjnej oraz roczną formację Wspólnoty (uczestnictwo w spotkaniach małej grupki i otwartych spotkaniach wspólnotowych). W III-cim stopniu mogą uczestniczyć osoby po przebytym II-gim stopniu oraz rocznej formacji Wspólnoty (uczestnictwo w spotkaniach małej grupki i otwartych spotkaniach wspólnotowych). W przypadku nie uczęszczania na formację w ciągu roku, uczestnik może jedynie powtarzać przebyty stopień rekolekcji. 
 3. Rekolekcje letnie są szczególnym czasem działania łaski Bożej w nas, dlatego potrzeba, żeby uczestnik był obecny na wszystkich punktach programu Rekolekcji – jutrznia, konferencje, namiot spotkania, spotkania w małych grupach, warsztaty, Eucharystia, spotkania wieczorne.

Każdy z ww. punktów jest tak samo ważny i potrzebny do pełnego przeżycia świętego czasu Rekolekcji. 

 • Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać punktualności oraz dochować starań, aby swoim przykładem zachęcać innych uczestników Rekolekcji do punktualnego uczestnictwa w programach Rekolekcji. 
 • Podczas Rekolekcji obowiązuje zakaz posiadania oraz używania: broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego ośrodka rekolekcyjnego. 
 • Podczas Rekolekcji obowiązuje zakaz opuszczania ośrodka bez wiedzy animatora oraz bezwzględny zakaz opuszczania ośrodka po godz. 22:00. 
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 (lub pół godz. po zakończonym ostatnim punkcie programu) do godz. 6:00. W tym czasie kategorycznie zabrania się przebywania w cudzych pokojach/domkach noclegowych. 
 • Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych pokojach (nie dotyczy małżeństw). 
 • Rekolekcyjny charakter domaga się, by w tym czasie nie było żadnych odwiedzin osób z zewnątrz, z wyjątkiem osób zaproszonych przez organizatorów. W dniach Rekolekcji na terenie ośrodka mają prawo przebywać tylko uczestnicy i gospodarze. W wypadku zauważenia obecności nieznanych osób uprzejmie prosi się o powiadomienie organizatorów. Jednocześnie uprasza się o zwracanie uwagi na rzeczy osobiste i nie pozostawianie cennych przedmiotów w pokojach. 
 • Podczas spotkań odbywających się w świątyni/kaplicy każdego uczestnika obowiązuje właściwy strój oraz postawa szacunku dla miejsca świętego. Za właściwy strój uważa się ubranie o stonowanych barwach, zasłaniające ramiona, brzuch oraz nogi. Wymóg ten dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Nie chodzimy do świątyni w strojach sportowych, plażowych, spódniczkach mini, krótkich spodenkach itp. Organizatorzy proszą o zaangażowanie w śpiew i modlitwę, a także o czynne włączanie się w liturgię i nabożeństwa. 
 • Podczas całego pobytu obowiązuje strój stosowny do czasu Rekolekcji. Pamiętajmy, że nasz strój również może wpływać na rozproszenia w przeżywaniu Rekolekcji przez innych uczestników. 
 • Prosimy o nie przywożenie hałaśliwych zabawek, sprzętu audio video (radio, mp3 player, gier elektronicznych). 
 • Dbamy o czystość i porządek w swoich pokojach, a także całym ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym. 
 • Każdy uczestnik przydzielony zostaje do małej grupki, za którą odpowiada animator. W czasie trwania Rekolekcji nie ma możliwości przeniesienia uczestnika do innej małej grupki. 
 • W przypadku, gdy utworzona zostanie grupa młodzieżowa, wówczas do takiej grupy przydzielane są osoby w wieku 13-18 lat. Gdy grupa młodzieżowa nie zostanie utworzona, osoby powyżej 16 roku życia uczestniczą w małej grupce razem z dorosłymi, a poniżej 16 roku – w grupie dziecięcej z opiekunami. 
 • W czasie Rekolekcji każda z małych grupek pełnić będzie dyżury według grafiku sporządzonego przez organizatorów. W dniu przyjazdu należy zapoznać się i przestrzegać dyżurów rekolekcyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi na spotkaniu wstępnym. 
 • Zachęca się do uczestniczenia dzieci w wieczornym uwielbieniu. Wtedy jednak troską rodziców będzie to, żeby swoim usposobieniem dzieci nie były powodem dyskomfortu dla pozostałych uczestników modlitwy. 
 • Uczestnik przy zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach, wpłaca bezzwrotną zaliczkę – 100zł za każdego członka rodziny. Pozostałą część opłaty zobowiązany jest uiścić przelewem najpóźniej na 2 tygodnie przed Rekolekcjami lub po przyjeździe na miejsce. Zaliczka jest bezzwrotna, chyba że osoba rezygnująca z udziału znajdzie na swoje miejsce inną osobę i na nią przekaże swoją wpłatę. 
 • Koszt pobytu na Rekolekcjach w 2020 r. wynosi: dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia – 500 zł; trzeci i kolejny członek jednej rodziny – 460zł.; dzieci w wieku 3 – 7 lat – 250zł; dzieci w wieku 7 – 12 lat  – 320 zł, dzieci do lat 3 (skończonego trzeciego roku życia, czyli do 4-tych urodzin) – 0 zł. Opłata za Rekolekcje obejmuje noclegi (wraz ze zmianą pościelową) oraz trzy posiłki dziennie.
 • Istnieje możliwość dofinansowania przez Stowarzyszenie Theoforos udziału osób w Rekolekcjach. Warunkiem takiego dofinansowania jest pisemne złożenie do Prezesa, Wiceprezesa lub jednego z członków Zarządu umotywowanego podania (najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji). 
 • Rekolekcje od samego początku do ostatniego punktu w dniu wyjazdu stanowią całość, w związku z czym nie ma możliwości późniejszego przyjazdu ani wcześniejszego wyjazdu.
 • Po zakwaterowaniu w pokoju/domku noclegowym należy w ciągu 12 godzin zgłosić organizatorom wszelkie usterki zastane w miejscu noclegowym. Uczestnik zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich usterek na terenie ośrodka, których jest sprawcą lub których sprawcą jest osoba małoletnia pozostająca pod jego władzą rodzicielską lub pieczą. W przypadku osób niepełnoletnich, które w rekolekcjach uczestniczą bez opiekunów prawnych, odpowiedzialność za szkody pokrywane są zgodnie z oświadczeniem zawartym w pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów na udział w Rekolekcjach. 
 • W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika bez zwrotu kosztów. 

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ I PRZYJĘCIEM DO  STOSOWANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...